Pagdating ng islam sa Free hot sexy mexican wome free chat no register

Rated 4.58/5 based on 984 customer reviews

Ito ay importanteng gawin bago magsagawa ng salah at kung wala nito ang salah ng isang tao ay hindi katanggap-tanggap.

Ang mga Muslim ay naniniwala na si Adan at Eva ay parehong na tukso sa pag-gawa ng kasalanan at silang pareho ay may responsibilidad dito sa pagsuway kay Allah.◊ Ang Tao ay hindi dapat husgahan sa mga dahilan na wala silang kagustuhan, kagaya ng kasarian, kulay, laki, lahi, kalusugan, atbp.Ang Islam ay nag tuturo sa pag-kakaiba ng tao at ito ay tanda ng kasaganaan sa Awa ni Allah at ng Kagandahan ng kanyang nilikha.Ang Propheta Muhammad ay nagsabi:"Kasiguraduhan, si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga anyo at hubog ng inyong mga katawan, bagkus sya ay nag mamasid sa inyong mga puso at inyong mga gawa".◊ Sa Islam walang pari, pagkapari o banal na tao at wala ang mayroon espesyal na tungkulin para sa paggamit ng mga sacramento, gayun pa man mayroong mga Scholar na maalam sa Islam at ang kanilang tungkulin ay ang makatotohanan na pagpapaliwanag ng Islam sa iba. ◊ Ang Islam ay nag tuturo sa tao na maging katamtaman sa kanilang buhay.

Leave a Reply